אלבום תעש מעלות

תעש מעלות
שר הביטחון משה דיין משוחח עם אוחנה יעיש, עובד מסור, בביקור בתעש מעלות
תאריך: 1969
מתוך אלבום: תעש מעלות

שליחה לחבר/ה
הדפסה
סיפור המשפחה:
בשנת 1966 החליטה ממשלת ישראל להקים במעלות שלוחה של התעשייה הצבאית על מנת להקל על מצוקת התעסוקה באזור. מי שיזם ודחף היה לובה אליאב אשר שימש באותם ה…
תעש מערכות
קוד אלבום: imi.0007